20 lipca dyżur psychooonkologa

20 lipca od godz. 17.00 do 19.00

pod telefonem 503 437 998

czeka Nasza Pani psycholog, psychoonkolog

zapraszamy do rozmowy